ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

  1. KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, Satıcı’nın, Sipariş Veren/Alıcı’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Mal/Hizmet’in satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu Form’unu kabul etmekle Alıcı, işbu Form konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

  1. TANIMLAR

İşbu Form’un uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edecektir.

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
BAKAN : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK : T.C. Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,
KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
ÖDEME TESLİMAT BİLGİLENDİRME FORMU : İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak ödeme ve teslimatlara ilişkin hususları içeren formu,
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU : İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nu,
YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188),
HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
SATICI : Site üzerinden Mal/Hizmet ifasında bulunmayı taahhüt eden eden merkezi Manavkuyu Mah. 278/5 Sk. Başarı Bin Yıl Başarı B 14 10 Bayraklı/ İzmı̇r olan 1960229879 vergi numaralı Nesrin Cabalar’ı,
SİTE : www.fitelma.com internet sitesi’ni,
SİPARİŞ VEREN : Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi, ve
SÖZLEŞME : Taraflar arasında ileride akdedilecek Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,
MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları,
    ifade eder
  1. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi:

Teslimat adresi:

Telefon:
Fax:
Eposta/Kullanıcı adı:

  1. SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi:

Teslimat adresi:

Telefon:
Fax:
Eposta/Kullanıcı adı:

  1. FORM KONUSU MAL/HİZMET BİLGİLERİ

5.1. Mal/Hizmet’in temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Satıcı’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Mal/Hizmet’in temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

5.2. Listelenen ve Site’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.3. İşbu Form’un ekine yer alan Ödeme ve Teslimat Bilgilendirme Formu’nda (Ek-1: Ödeme ve Teslimat Bilgilendirme Formu) yer alan hususlar işbu Form’un ayrılmaz bir parçası olup Alıcı tarafından Ödeme ve Teslimat Bilgilendirme Formu’nda yer alan hususlar ayrıntılı olarak değerlendirilmiş olup Alıcı işbu hususları kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.4. İşbu Form konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MAL/HİZMET AÇIKLAMASI ADET BİRİM FİYATI ARA TOPLAM
(KDV DAHİL)
Kargo Tutarı
Toplam

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

100 (yüz) TL altındaki Mal/Hizmet sevkiyat masrafı olan kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir.

  1. GENEL HÜKÜMLER

6.1. Alıcı, Site üzerinde işbu Form konusu Mal/Hizmet’in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın; işbu Form’un elektronik ortamda teyit etmesi, Sözleşme’nin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen Mal/Hizmet’e ait temel özellikleri, vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Satıcı, işbu Form konusu Mal/Hizmet’i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Satıcı, işbu Form’dan doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Mal/Hizmet tedarik edebilir.

6.4. Satıcı, sipariş konusu Mal/Hizmet’in yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde Form konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak Alıcı’ya bildireceğini, 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Alıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in teslimatı için işbu Form’un elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Mal/Hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın Sözleşme konusu Mal/Hizmet teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. Alıcı, işbu Form konusu Mal/Hizmet’in Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Form konusu Mal/Hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i konusunu 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. Satıcı, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi “Mücbir Sebepler” halleri nedeni ile Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, Mal tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, Mal/Hizmet tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

  1. CAYMA HAKKI

8.1. Alıcı; işbu Form’un Mal satışına ilişkin olması durumunda, Mal’ın kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. İşbu Sözleşme’nin Hizmet sunumuna ilişkin olması durumunda ise, bu süre Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile Hizmet’in ifasına başlanan Sözleşme’de cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ ya aittir. Alıcı, işbu Form’u kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

8.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve Mal/Hizmet’in Sözleşme’de düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Hizmetler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen Mal’ın faturası, (İade edilmek istenen Mal’ın faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

b) İade formu,

c) İade edilecek Mal’ın kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 (yirmi) günlük süre içerisinde Mal’ı iade almakla yükümlüdür.

e) Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle Mal’ın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde Malın usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

  1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMETLER

Alıcı’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık Hizmetler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  kopyalanabilir yazılım ve programlar ile DVD, VCD, CD, kasetlerin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

  1. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

d) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Form ticari amaçlarla yapılmaktadır.

ÖDEME VE TESLİMAT

1) Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak 

İş Bankası TR50 0006 4000 0013 3690 0527 38 IBAN numaralı (TL) hesabımıza yapabilirsiniz

2) Site’miz üzerinden kredi kartlarınız ile

Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme imkânımızdan yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir. Muhtemel sipariş iptali veya stok sorunları nedeniyle sipariş iptallerinde kredi kartınıza para iadesi 3 (üç) iş günü içerisinde yapılacaktır.

3) Sipariş Bedeli İadesi

Siparişlerinizin olası sebeplerle iptali durumunda; 3 (üç) iş günü içerisinde Mal/Hizmet bedelini hesabınıza ve/veya kredi kartınıza iade eder. Ancak, banka hesap bilgilerinizi ve/veya kredi kartı bilgilerinizi doğru ve eksiksiz olarak şirketimiz finans yetkililerine bildirmeniz gerekmektedir.

4) Teslimat

Sipariş etmiş olduğunuz Mal/Hizmet’in aynı gün kargoya teslim etmeye gayret ediyoruz. Temini zaman alan Mal/Hizmetler için kargo teslim süresi Mal/Hizmet detayında belirtildiği gibi 3 (üç) iş günüdür. Gecikmesi muhtemel teslimat durumunda size bilgi verilecektir.

Mal/Hizmet teslimatının aksamadan gerçekleştirilebilmesi için lütfen gün içinde bulunduğunuz yerin adresini teslimat adresi olarak bildiriniz.

Talepleriniz sipariş sonunda belirlemiş olduğunuz teslimat tipine göre hazırlanmak üzere işleme alınacaktır. İzmir merkezli şirketimizden Mal/Hizmetler Yurtiçi kargo firmasıyla gönderilecektir. Siparişleriniz onaylandıktan sonra en geç 2 (iki) iş günü sonunda Kargo firmasına teslim edilir. Lütfen teslimat şartları ile ilgili soruları info@188.166.62.60 a bildiriniz.  Ayrıca kargo teslimatları sadece Türkiye için geçerlidir.

5) Ödeme Takibi

Söz konusu sistem herhangi bir sorun nedeni ile işlemi gerçekleştiremiyorsa ödeme sayfası sonucunda ziyaretçimiz bu durumdan haberdar edilmektedir.

Belirtilen adreste herhangi bir hata durumunda teslimatı gerçekleşemeyen sipariş ile ilgili olarak siparişi veren ile bağlantı kurulmaktadır.

Ziyaretçimiz tarafından belirtilen e-posta adresinin geçerliliği siparişin aktarılmasını takiben gönderilen otomatik e-posta ile teyit edilmektedir.

Teslimatın gerçekleşmesi konusunda müşteri kadar kredi kartı sistemini kullandığımız bankaya karşı da sorumluluğumuz söz konusudur.

Lütfen dikkat ediniz!

Sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri, teslim aldığınız firma yetkilisi önünde açıp kontrol ediniz. Eğer Mal/Hizmet’te herhangi bir zarar olduğunu düşünüyorsanız kargo firmasına tutanak tutturularak Mal/Hizmet’i teslim almayınız.

Mal/Hizmet teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiği kabul edilmektedir.

Mal/Hizmet hasarlı ise: Hazırlamış olduğunuz tutanağı en kısa zamanda info@188.166.62.60  e-posta adresine bildiriniz.

Bu işlemleri gerçekleştirdiğiniz takdirde paketinizle ilgili çalışmalara başlayarak, en kısa zamanda teslimatın tekrarlanmasını sağlayacağız.

Bu e-posta içinde Mal/Hizmet’i neden iade etmek istediğinizi kısaca açıklarsanız Mal/Hizmet ile ilgili çalışmalarımızda bize yardımcı olmuş olursunuz.