MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Alıcı (aşağıda tanımlanmıştır) ile Satıcı (aşağıda tanımlanmıştır) arasında akdedilmiştir.

Satıcı: www.fitelma.com internet sitesi (“Site”) üzerinde Mal/Hizmet (aşağıda tanımlanmıştır) ifasında bulunmayı taahhüt eden merkezi Manavkuyu Mah. 278/5 Sk. Başarı Bin Yıl Başarı B 14 10 Bayraklı/ İzmir olan 1960229879 vergi numaralı Nesrin Cabalar’dır.

Alıcı: İşbu Site üzerinden Mal/Hizmet (aşağıda tanımlanmıştır) alımı talebinde bulunan Kullanıcı/Kullanıcılar’dır.

İşbu Sözleşme nezdinde Satıcı ve Alıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle Alıcı, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 1. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edecek olup 1. maddede belirtilen tanımlarda aynı vasfı taşımaktadır.

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
BAKAN : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK : T.C. Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,
HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
MAL   Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları,
ÖDEME TESLİMAT BİLGİLENDİRME FORMU : İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak ödeme ve teslimatlara ilişkin hususları içeren formu,
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU : İşbu Sözleşme’nin akdi öncesinde Alıcı’ya sunulan Mal/Hizmet’in özelliklerinin yer aldığı ve işbu Sözleşme’ne hükümlerinin ilgi kısımlarının yer aldığı formu,
SATICI : Site üzerinde Mal/Hizmet ifasında bulunmayı taahhüt eden merkezi Manavkuyu Mah. 278/5 Sk. Başarı Bin Yıl Başarı B 14 10 Bayraklı/ İzmir olan 1960229879 vergi numaralı Nesrin Cabalar’ı
SİPARİŞ VEREN : Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi, ve
YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188),    ifade eder
 1. KONU

İşbu Sözleşme, Alıcı’nın, Site üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Mal/Hizmet’in satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve Site’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 1. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi

Ad/Soyad/Unvan

Teslimat Adresi

Telefon

Faks

E-posta/Kullanıcı Adı

 1. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/Kullanıcı Adı

 1. SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMET BİLGİLERİ

6.1. Mal/Hizmet’in temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Satıcı’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili Mal/Hizmet’in temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

6.2. Listelenen ve Site’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

6.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Mal/Hizmet Açıklaması

Adet Birim Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dâhil)

Kargo Tutarı

Toplam

Ödeme Şekli ve Planı

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

Teslimat Adresi

6.4. 100 (yüz) TL altındaki Mal sevkiyat masrafı olan kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir.

 1. FATURA BİLGİLERİ 

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 1. GENEL HÜKÜMLER

8.1. Alıcı, Site üzerinden sunulan Hizmet’lerin ifası öncesinden ilgili sağlık kuruluşlarından doktor raporu aldığını ve Hizmet’in tarafınca kullanılmasının herhangi bir sağlık sorununa yol açmayacağının kendisi tarafından kabul edildiğini beyan eder. Ek olarak, Alıcı’nın hamilelik durumu olması (öncesi, hamilelik süreci ve sonrası) ve kronik/acil hastalıkları bulunması durumunda ek özen ve dikkat yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu hususların sağlık kuruluşları ile ayrıntılı olarak görüşülmesi gerekmekte olup özen ve dikkat sorumluluğunun Alıcı tarafından yerine getirilmemesi durumunda Satıcı’nın hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

8.2. Alıcı, Site üzerinde Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın; Ön Bilgilendirme Formu’nu (Ek-1: Ön Bilgilendirme Formu) elektronik ortamda teyit etmesi, işbu Sözleşme’nin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen Mal/Hizmet’e ait temel özellikleri, vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. İşbu Sözleşme’nin ekine yer alan Ödeme ve Teslimat Bilgilendirme Formu’nda (Ek-2: Ödeme ve Teslimat Bilgilendirme Formu) yer alan hususlar işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup Alıcı tarafından Ödeme ve Teslimat Bilgilendirme Formu’nda yer alan hususlar ayrıntılı olarak değerlendirilmiş olup Alıcı işbu hususları kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8.4. Sözleşme konusu her bir Mal/Hizmet, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak Site’deki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde Mal/Hizmet’in Alıcı’ya teslim edilememesi durumunda, Alıcı’nın Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.

8.5. Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. Satıcı, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Mal/Hizmet tedarik edebilir.

8.7. Satıcı, sipariş konusu Mal/Hizmet’in yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak Alıcı’ya bildireceğini, 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8. Alıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Mal/Hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın Sözleşme konusu Mal/Hizmet teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.9. Alıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu Mal/Hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i konusunu 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.10. Satıcı, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi “Mücbir Sebepler” halleri nedeni ile Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, Mal’ın tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, Mal’ın tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.11. Satıcı’nın, Alıcı tarafından Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle Satıcı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

8.12. Alıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa Mal/Hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

8.13. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Mal/Hizmet’in Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

8.14. Alıcı, Üyelik Sözleşmesi’ni akdederken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.15. Alıcı, Site’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

8.16. Alıcı, Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Alıcı, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

8.17. Site üzerinden, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

8.18. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın Alıcı’ya karşı Üyelik Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 1. CAYMA HAKKI

9.1. Alıcı; işbu Sözleşme’nin Mal satışına ilişkin olması durumunda, Mal’ın kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. İşbu Sözleşme’nin Hizmet sunumuna ilişkin olması durumunda ise, bu süre Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile Hizmet’in ifasına başlanan Sözleşme’de cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ ya aittir. Alıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

9.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve Mal/Hizmet’in işbu Sözleşme’de düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Hizmetler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen Mal’ın faturası, (İade edilmek istenen Mal’ın faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

b) İade formu,

c) İade edilecek Mal’ın kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 (yirmi) günlük süre içerisinde Mal’ı iade almakla yükümlüdür.

e) Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle Mal’ın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde Malın usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMETLER

Alıcı’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık Hizmetler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  kopyalanabilir yazılım ve programlar ile DVD, VCD, CD, kasetlerin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

d) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

YÜRÜRLÜK

Alıcı, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu Sözleşme’nin Site’de Alıcı tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.